History of 2007-09-19 Osaka

2015-08-02
06:34 UTC Revision 14 . . . . Alex Schroederhttp://([a-z0-9.]*)flickr → https://$1flickr (minor)
2007-09-19
14:42 UTC Revision 5 . . . . AlexSchroederDie zweite Tageshälfte.